* Przez 45 lat oddaliśmy 3175,359 litrów krwi * Kolejna akcja krwi - 25.02.2019 LO im. A. Mickiewicza w Piastowie

STATUT SHDK RP

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej „Stowarzyszeniem”
    działa na mocy:
    1) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi
        zmianami);
    2) Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 1997 nr 106, poz. 681, wraz z
        późniejszymi zmianami);
    3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96
        poz. 873, wraz z późniejszymi zmianami);
    4) Oraz niniejszego statutu
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy SHDK RP. 
§2
    Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, która działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
    i porządkiem prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest
    miasto Dąbrowa Górnicza.
2. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, na
    terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
§4
    Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§5
    Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy nie będących
    członkami Stowarzyszenia. Do prowadzenia działalności, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników,
    także spośród swoich członków.
§6
1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – Okręgi oraz Kluby, które mogą posiadać osobowość
    prawną, po uzyskaniu zgody Rady Głównej SHDK RP i zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Jednostki terenowe bez osobowości prawnej, korzystają z osobowości prawnej Stowarzyszenia na podstawie
    pełnomocnictw Rady Głównej SHDK RP.
§7
1. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, jest stowarzyszeniem honorowych
    krwiodawców, którzy pragną służyć drugiemu człowiekowi kierując się zasadą humanitaryzmu.
2. Stowarzyszenie w swoich pracach na wszystkich szczeblach i wszystkich formach organizacyjnych, kieruje
    się zasadami demokracji, kolegialności, jawności życia organizacyjnego, udziału ogółu członków w
    kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia oraz osobistej odpowiedzialności, każdego członka
    Stowarzyszenia za przestrzeganie zasad ideowych i programowych, przepisów Statutu, wykonanie podjętych
    zadań i poszanowanie ludzkiej godności oraz tolerancji wobec odmiennych poglądów.
3. Stowarzyszenie za cel swojej działalności, uznaje dobro społeczeństwa polskiego i człowieka poprzez
    honorowe krwiodawstwo oraz rozwój idei krwiodawstwa, ściśle współpracując z placówkami Służby Krwi.
§8
1. Stowarzyszenie używa loga, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Statutu.
2. Rada Główna, Rady Okręgów oraz Rady Klubów mają prawo używania nazwy Stowarzyszenia oraz pieczęci
    o następującej treści:

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Główna

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krw
Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Okręgowa

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
Rzeczypospolitej Polskiej
Klub HDK


  Poszczególne kluby mają prawo używać: swojej nazwy, sztandaru, odznaki klubowej. W przypadku własnej
  nazwy, klub zobowiązany jest do jej używania wraz z dopiskiem - Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
  Rzeczypospolitej Polskiej. 
§9
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
    podobnym profilu działania.
2. Stowarzyszenie przywiązuje duże znaczenie do współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami
    krwiodawców. Idee Stowarzyszenia są dziedzictwem Polskiego Honorowego Dawstwa Krwi.
3. Stowarzyszenie za swoje święto uznaje dzień 14 czerwca, w którym to dniu przypada Światowy Dzień
    Honorowego Krwiodawstwa. 
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§10
1. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, zrzesza honorowych dawców krwi,
    celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy koleżeńskiej,
    reprezentacjI wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz
    propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców.
2. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie samodzielnie lub poprzez współpracę z Ministerstwem
    Zdrowia, innymi organizacjami, których celem jest rozwój honorowego krwiodawstwa oraz organam
    i administracji rządowej i samorządowej:
    1) dąży do szerokiej popularyzacji idei honorowego krwiodawstwa głównie przez aktywne wspieranie inicjatyw
        Klubów Honorowych Dawców Krwi;
    2) organizuje szkolenia aktywistów i organizatorów Honorowego Krwiodawstwa, które będą miały na celu
        szeroką popularyzację przepisów obowiązujących w tej dziedzinie oraz szkolenia w zakresie prowadzenia
        gry ekonomicznej;
    3) Prowadzi szeroką działalność edytorską materiałów popularyzujących Honorowe Krwiodawstwo oraz
        prowadzi działania przeciwalkoholowe;
    4) dąży różnymi sposobami do poprawy jakości aparatów do pobierania krwi oraz do znacznej poprawy
        kultury obsługi krwiodawców;
    5) propaguje na forum publicznym rozwiązania sprawdzone w innych krajach, a dotyczące honorowego
        krwiodawstwa, gospodarki krwią i produktami krwiopochodnymi;
    6) wskazuje błędne rozwiązania organizacyjne i merytoryczne oraz inne nieprawidłowości w Służbie Zdrowia
        i dąży do ich usunięcia;
    7) dąży do stworzenia biura turystyki i organizacji imprez, które będą miały na celu organizowanie imprez
        turystycznych, sportowych oraz imprez okolicznościowych, a także wymianę doświadczeń;
    8) ściśle współdziała z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz ich oddziałami
        terenowymi;
    9) propaguje i rozpowszechnia prasę i wydawnictwa Stowarzyszenia;
  10) oddziaływuje na niezrzeszonych w kierunku podnoszenia ich świadomości społecznej o honorowym
        krwiodawstwie
  11) oddziaływuje na młode pokolenie i pozyskuje spośród niego nowych Honorowych Dawców Krwi;
  12) podejmuje działania w celu zjednywania Stowarzyszeniu nowych członków;
  13) współdziała z organizacjami zawodowymi, społecznymi, młodzieżowymi, gospodarczymi i kulturalno-
        oświatowymi na swoim terenie;
  14) podejmuje inne prace związane z działalnością Stowarzyszenia, w tym związane z pomocą ofiarom
        wypadków drogowych i pomocą społeczną.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
    1) działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego, w tym działalności promocyjnej, informacyjnej
        i edukacyjnej na rzecz zdrowego trybu życia oraz promowania idei krwiodawstwa (PKD 86.90.E, PKD
        94.99.Z; PKD 85.59.B, PKD 82.30.Z; PKD 73.1);
    2) działalności wydawniczej dotyczącej problematyki krwiodawstwa (PKD 58.11.Z; PKD 58.14.Z, PKD 
        58.19.Z);
    3) działalności szkoleniowej i informacyjnej mającej na celu upowszechnienie współczesnej wiedzy o
        problematyce krwiodawstwa wśród krwiodawców oraz innych osób (PKD 85.59.B, PKD 82.30.Z);
    4) Stowarzyszenie oraz Okręgi i Kluby posiadające osobowość prawną, mogą prowadzić działalność
        gospodarczą w zakresie określonym uchwałą Rady Głównej, Rady Okręgu lub Rady Klubu. 
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§12
    Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
    1) członków zwyczajnych
    2) członków wspierających
    3) członków honorowych
§13
1. Członkiem zwyczajnym, może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który przyjmuje zasady
    ideowe, programowe i Statutowe Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie do klubu Stowarzyszenia uzależnione jest od złożenia przez zainteresowanego pisemnej deklaracji,
    która zobowiązuje do oddawania krwi honorowo.
§14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub
    osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz
    pomoc finansową lub rzeczową.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do płacenia składek członkowskich. 
§15
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Rada Okręgu lub Rada Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
§16
Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
§17
Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający, należą organizacyjnie do właściwego terenowo Okręgu lub Klubu.
§18
1. Członkostwo honorowe przyznaje się osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym w realizowaniu celów oraz
    ideałów Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na pisemny wniosek Rady
  Głównej, Rady Okręgu lub Rady Klubu.
3. Członek honorowy ma prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia oraz do zgłaszania uwag i propozycji. 
§19
Członek zwyczajny ma prawo:
  1) wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia;
  2) uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, imprezach organizowanych przez
      władze Stowarzyszenia;
  3) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
  4) nosić odznakę organizacyjną;
  5) zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich;
  6) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia;
  7) odwoływania się od decyzji dotyczących jego osoby. 
§20
Członek zwyczajny ma obowiązek realizować w każdej dziedzinie swojej działalności zasady ideowe i programowe Stowarzyszenia, a w szczególności:
  1) honorowo oddawać krew;
  2) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz życiu organizacyjnym i społecznym;
  3) propagować czynem i słowem zasady ideowe oraz program Stowarzyszenia, a także przeciwstawiać się
      naruszaniu demokracji i praworządności w życiu organizacyjnym;
  4) umacniać autorytet oraz wysoki poziom etyczny członków Stowarzyszenia;
  5) uczestniczyć w zebraniach swojego Klubu HDK oraz innych pracach Stowarzyszenia;
  6) oddziaływać ideowo na niezrzeszonych oraz zjednywać nowych członków Stowarzyszenia;
  7) przestrzegać postanowień Statutu i dyscypliny, a w szczególności podporządkować się uchwałom
      większości i wykonywać uchwały organów Stowarzyszenia
  8) popierać i popularyzować prasę i wydawnictwa dotyczące krwiodawstwa;
  9) regularnie opłacać składki i inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu; 
§21
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §19
2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz
    przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia. 
§22
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
  1) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu;
  2) pozbawienia członkostwa przez Radę Okręgu lub Radę Klubu z powodu rażącego naruszenia
      obowiązujących zapisów Statutu Stowarzyszenia;
  3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną;
  4) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.
2. Od uchwały Rady w przypadkach wymienionych w ust.1 pkt 2 i 4 członkowi przysługuje odwołanie do
    Walnego Zebrania Członków na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. Od uchwały Walnego
    Zebrania, członkowi przysługuje w terminie 14 dni, prawo odwołania się do Kongresu. Odwołanie składa się
    na piśmie do Prezydium Rady Głównej. 
§23
Członek Stowarzyszenia, który z powodu wieku lub stanu zdrowia nie może oddawać krwi, pozostaje członkiem Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ
§24
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
  1) Kongres Stowarzyszenia (Walne Zebranie Członków – Delegatów);
  2) Rada Główna oraz Prezydium Rady Głównej;
  3) Główna Komisja Rewizyjna
2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 500 osób, Walne Zebranie Członków zostaje
    zastąpione Zebraniem Delegatów.
3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów, określa regulamin uchwalony przez Radę Główną
    Stowarzyszenia.
4. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Okręgi i Kluby.
5. Teren Działalności Okręgów, określa Rada Główna.
6. Okręgi powołuje Rada Główna na wniosek co najmniej trzech klubów, będących w Stowarzyszeniu.
7. Kluby powołuje Rada Główna lub Rada Okręgowa na wniosek co najmniej 15 osób deklarujących
    przystąpienie do Stowarzyszenia. 
§25
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub
    jawnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
    członków.
2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym,
    zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
    Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Rady Głównej lub Komisji Rewizyjnej w trakcie
    kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród członków Stowarzyszenia. Liczba członków
    dokooptowanych w ten sposób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 
KONGRES STOWARZYSZENIA
§26
1. Kongres jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
2. W kongresie biorą udział:
    1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie honorowi;
    2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, zaproszeni goście.
3. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Kongresu ogłasza rada Główna Stowarzyszenia przynajmniej
    na 90 dni przed terminem Kongresu.
4. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Kongres podejmuje uchwały w drugim terminie zwykłą
    większością głosów bez względu na ilość obecnych delegatów. 
§27
Wnioski na Kongres dotyczące spraw nie objętych proponowanym porządkiem obrad, mogą składać naczelne organa Stowarzyszenia oraz delegaci w terminie 30 dni przed wyznaczoną datą obrad Kongresu.
§28
1. Kongres Stowarzyszenia może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Kongres obraduje według uchwalonego przez siebie Regulaminu obrad.
3. Obradami Kongresu kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
4. Kongres może powołać protokolantów 
§29
1. Nadzwyczajny kongres zwołuje Rada Główna:
    1) z własnej inicjatywy;
    2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
    3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby Rad Okręgów lub Klubów, bądź co najmniej 1/3 ogólnej
        liczby członków zwyczajnych (delegatów).
2. Rada Główna jest zobowiązana zwołać Nadzwyczajny Kongres w ciągu 30 dni, od dnia podjęcia uchwały,
    bądź otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust.1 pkt 2 i 3, powiadamiając o tym Okręgi lub Kluby
    w terminie 7 dni od podjęcia uchwały.
3. Nadzwyczajny Kongres obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany 
§30
1. Uchwały kongresu zapadają przy obecności:
    1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków;
    2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później niż pierwszy termin – bez względu
      na liczbę uprawnionych do głosowania. 
§31
Do kompetencji Kongresu należy:
    1) zatwierdzanie lub odrzucanie sprawozdań naczelnych władz Stowarzyszenia – Rady Głównej oraz Rady
      Komisji Rewizyjnej.
    2) uchwalanie deklaracji ideowej, programu i statutu Stowarzyszenia oraz ich zmian;
    3) podejmowanie uchwał w sprawach programowych i organizacyjnych;
    4) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania lub nie udzielania absolutorium ustępującej Radzie
      Głównej i Głównej Komisji Rewizyjnej;
    5) wybór i odwołanie członków Rady Głównej w tym wybór Prezesa Rady Głównej;
    6) wybór i odwołanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
    7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez delegatów;
    8) określanie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej przez Kluby i Okręgi na rzecz Rady Głównej;
    9) rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawach przewidzianych przez Statut Stowarzyszenia;
  10) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Rady Głównej;
  11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 
RADA GŁÓWNA
§32
1. W okresie między Kongresami, najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Rada Główna.
2. Uchwały Rady Głównej w przedmiocie organizacyjnym działania Stowarzyszenia są wiążące dla Okręgów,
    Klubów, innych organów oraz członków.
3. Rada Główna składa się z minimum 15 członków. O liczbie członków decyduje Kongres;
  1) W skład Rady Głównej wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik, członkowie wybrani
      na Kongresie.
  2) Rada Główna może dokooptować do swego grona nowych członków na miejsce członków ustępujących
      w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Rady.
4. Członkiem Rady Głównej może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
    z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Rady Głównej nie
    mogą być członkami Głównej Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
    wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. W przypadku wszczęcia postępowania w przedmiocie przestępstw, o których mowa w pkt 4, Rada Główna
    może zawiesić Prezesa i pozostałych funkcyjnych. 
§33
Rada Główna kieruje całokształtem prac Stowarzyszenia w okresie między Kongresami, a w szczególności:
    1) zwołuje Kongres Stowarzyszenia powiadamiając pisemnie wszystkie Okręgi i Kluby w terminie 90 dni,
      z wyjątkiem §29 ust.2;
    2) realizuje i czuwa nad wykonaniem uchwał Kongresu;
    3) określa szczegółowo kierunki działania Stowarzyszenia;
    4) ustala budżet Stowarzyszenia;
    5) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;
    6) powołuje jednostki terenowe na wniosek zainteresowanych;
    7) podejmuje uchwały o wyrażaniu zgody na osobowość prawną jednostek terenowych Stowarzyszenia;
    8) koordynuje działania jednostek terenowych;
    9) zawiesza uchwały Rad Okręgowych i Rad Klubów w razie ich niezgodności z przepisami prawa oraz
        postanowieniami Statutu;
  10) na wniosek Rady Klubu nadaje odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Rzeczypospolitej Polskiej”, „Za
        Zasługi dla SHDK RP” i inne odznaczenia;
  11) podejmuje uchwały o nabywaniu i zbywaniu majątku trwałego;
  12) udziela szczegółowych pełnomocnictw Prezydium Rady Głównej lub poszczególnym jej członkom;
  13) podejmuje decyzje o podjęciu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej i określa w drodze uchwały
      jej zakres;
  14) przygotowuje oraz składa Kongresowi sprawozdania ze swojej działalności. 
§34
Posiedzenia Rady Głównej zwołuje Prezydium Rady Głównej z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej ½ ogólnej liczby członków Rady Głównej lub Głównej Komisji Rewizyjnej, w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§35
1. Rada Główna wybiera spośród siebie Prezydium w składzie: Prezes, dwóch Wiceprezesów, sekretarz oraz
    skarbnik.
2. W okresie między posiedzeniami Rady Głównej Prezydium kieruje pracami Stowarzyszenia zgodnie z
    regulaminem uchwalonym przez Radę Główną.
3. Prezydium, na kolejnym posiedzeniu Rady Głównej składa informacje o swojej działalności.
4. Prezydium może zasięgać opinii komisji problemowych, dla których tryb i szczegółowe zasady działania
    określa regulamin uchwalony przez Radę Główną. 
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§36
Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
§37
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 10 członków wybranych przez Kongres, którzy na pierwszym
    posiedzeniu wybierają ze swojego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza. 
§38
1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
  2) nadzorowanie komisji rewizyjnych niższego szczebla;
  3) prawo żądania zwołania posiedzenia Rady Głównej, celem omówienia uwag wniosków i zaleceń
      wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;
  4) składanie Kongresowi sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę
      udzielenia absolutorium Radzie Głównej;
  5) zawieranie umów z członkami Rady Głównej.
2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władzStowarzyszenia wszystkich szczebli
    złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 
§39
1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym w posiedzeniach Rady
    Głównej i jej Prezydium
2. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru odrębnej od organu
    zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym
    członkowie organu nadzoru:
  1) nie mogą być członkami Rady Głównej ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
      pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnie ścigane z oskarżenia
      publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
ROZDZIAŁ V
JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA
OKRĘGI
§40
1. Władzami Okręgu są:
    1) Walne Zebranie Członków Okręgu;
    2) Rada Okręgowa;
    3) Komisja Rewizyjna Okręgu.
2. Postanowienia §25 stosuje się odpowiednio. 
§41
1. Walne Zebranie Członków Okręgu jest najwyższą władzą Okręgu.
2. Postanowienia §28, 29 i 30 stosuje się odpowiednio. 
§42
Do Walnego Zebrania Członków Okręgu należy:
    1) uchwalanie programu działania Okręgu zgodnie z postanowieniam Statutu i uchwałami naczelnych władz
      Stowarzyszenia;
    2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Okręgu oraz udzielanie lub odmowa
      udzielania absolutorium ustępującym władzom;
    3) wybór i odwołanie członków Rady Okręgu, w tym jej Prezesa
    4) wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej Okręgu. 
RADA OKRĘGU
§43
1. Rada Okręgu, kieruje działalnością Okręgu na terenie swojego działania zgodnie z uchwałami władz naczelnych.
§44
1. Rada Okręgu składa się z 6 do 9 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Okręgu.
2. W skład Rady wchodzą automatycznie prezesi klubów.
3. Posiedzenia Rady Okręgu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Posiedzenia Rady Okręgu zwołuje Prezes Rady Okręgu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/2
    członków Rady Okręgu w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku. W razie nieobecności Prezesa posiedzenie
    zwołuje Wiceprezes.
5. Rada Okręgu wybiera przedstawiciela ze swojego grona na Kongres Stowarzyszenia
6. Członkiem Rady może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
    umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Rady Okręgu nie mogą
    być członkami Komisji Rewizyjnej Okręgu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
    pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
7. Postanowienia §32 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 
§45
Do zakresu działania Rady Okręgu należy:
  1) wykonywanie uchwał Kongresu Rady Głównej oraz Walnego Zebrania Członków Okręgu;
  2) określanie szczegółowych kierunków działania Okręgu;
  3) przygotowanie budżetu Okręgu i przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego;
  4) reprezentowanie Okręgu na zewnątrz;
  5) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Okręgu
  6) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad
      określonych w Statucie;
  7) w przypadku Okręgów posiadających osobowość prawną – podejmowanie decyzji o podjęciu przez Okręg
      działalności gospodarczej w zakresie określonym w uchwale oraz organizowanie tej działalności;
  8) w przypadku Okręgów nieposiadających osobowości prawnej – organizowanie działalności gospodarczej,
      nadzór i kontrola nad tą działalnością oraz współpraca z Radą Główną w powyższym zakresie.
  9) współdziałanie z pokrewnymi Okręgu działającymi na terenie działań Okręgu;
 10) zarządzanie majątkiem Okręgu w ramach posiadanych pełnomocnictw;
 11) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Okręgu; 
§46
Szczegółowy tryb i zasady działania Rad Okręgów określa Regulamin Rady Głównej uchwalony przez Radę Główną.
KOMISJA REWIZYJNA OKRĘGU
§47
Komisja Rewizyjna okręgu jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Rady Okręgu.
§48
1. Komisja Rewizyjna Okręgu składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Okręgu,
    którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
    i Sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Okręgu.
3. Komisja Rewizyjna jest statutowym, kolegialnym organem kontroli i nadzoru odrębnej od organu
    zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym
    członkowie organu nadzoru:
    1) nie mogą być członkami Rady Okręgu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
      pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
    2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia
      publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
§49
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Okręgu należy:
  1) kontrola działalności Rady Okręgu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami
      prawa, postanowieniami Statutu i uchwał władz nadrzędnych;
  2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną;
  3) przedstawianie Radzie Okręgu uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności
      statutowej i finansowej;
  4) zgłaszanie Radzie Głównej umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Rady Okręgu sprzecznych
      z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych;
  5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Okręgu sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie
      wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Radzie okręgu;
  6) zawieranie umów z członkami Rady Okręgu. 
§50
1. Komisja Rewizyjna Okręgu jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Rady Okręgu co najmniej
    jeden raz w roku.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Rady
    Okręgu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 
§51
Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Okręgowych określa Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Kongres.
KLUBY
§52
Podstawowym ogniwem Stowarzyszenia są Kluby, obejmujące zasięgiem swej działalności obszar miasta, gminy i dzielnicy, bądź regionu Rzeczypospolitej Polskiej określonego przez Radę Główną.
§53
1. Władzami Klubu są:
    1) Walne Zebranie Członków Klubu;
    2) Rada Klubu;
    3) Komisja Rewizyjna Klubu
2. Postanowienia §25 stosuje się odpowiednio.
§54
1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.2. Postanowienia §26 stosuje się odpowiednio.
§55
Do zadań Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
  1) rozpatrywanie i ocena sprawozdań z działalności Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu;
  2) wybór i odwołanie członków Rady Klubu, w tym Prezesa;
  3) wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej Klubu;
  4) wybór delegatów na Kongres lub Walne Zebranie Klubu w liczbie ustalonej odrębnym regulaminem władz
      nadrzędnych;
  5) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom.
RADA KLUBU
§56
1. Rada Klubu kieruje działalnością Klubu na terenie swojego działania, zgodnie z uchwałami władz
    nadrzędnych.
2. Rada Klubu składa się z 6 do 9 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.
3. Członkiem Rady może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
    umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Rady Klubu nie mogą
    być członkami Komisji Rewizyjnej Klubu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
    pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
§57
Do zakresu działania Rady Klubu należy:
  1) kierowanie działalnością Klubu;
  2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu oraz uchwał, regulaminów i wytycznych władz
      nadrzędnych Stowarzyszenia;
  3) uchwalanie budżetu Klubu i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;
  4) reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
  5) zarządzanie majątkiem Klubu w ramach posiadanych pełnomocnictw;
  6) zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości posiadanych środków przez upoważnione dwie osoby
      stosowną uchwałą Rady Klubu;
  7) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślenie z powodu naruszenia zasad
      określonych w Statucie;
  8) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Klubu;
  9) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Klubu.
§58
Szczegółowy tryb i zasady działania Rad Klubu określa Regulamin Rady Głównej uchwalony przez Kongres
KOMISJA REWIZYJNA KLUBU
§59
1. Komisja Rewizyjna Klubu jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Rady Klubu
§60
1. Komisja Rewizyjna Klubu, składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Klubu,
    którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
    i Sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Klubu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
3. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru odrębnej od organu
    zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym
  członkowie organu nadzoru:
  1) nie mogą być członkami Rady Klubu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
      w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  2) nie mogą byś skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia
      publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§61
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Klubu należy:
    1) kontrola działalności Rady Klubu pod względem prawidłowości i zgodności z przepisami prawa,
      postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych;
    2) współpraca Z Główną Komisją Rewizyjną i Komisją Rewizyjną Okręgu;
    3) przedstawianie Radzie Klubu uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności
      statutowej i finansowej;
    4) zgłaszanie Radzie Okręgu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Rady Klubu sprzecznych z
        postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych;
    5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie
      wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Radzie Klubu.
    6) zawieranie umów z członkami Rady Klubu.
§62
Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Klubów określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Kongres
ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§63
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
    1) składki członkowskie;
    2) kwoty płacone przez Ministerstwo Zdrowia tytułem ekwiwalentu za oddaną krew:
    3) dotacje;
    4) darowizny, zapisy i spadki;
    5) wpływy z działalności statutowej, w tym działalności gospodarczej;
    6) dochody z ofiarności publicznej;
    7) środki pieniężne pochodzące z wpłat z 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych;
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zabrania się:
    1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej
        członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz
        pracownicy pozostają w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub
        powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
        związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi”;
    2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz
        ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
        przekazanie to następuje bezpłatnie na preferencyjnych warunkach:
    3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich
        na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
        statutowego celu Stowarzyszenia;
    4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie
      organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
      po cenach wyższych niż rynkowe.
5. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
    Stowarzyszenia.
§64
1. Dla ważności oświadczeń woli, w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych
    Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Prezydium Rady Głównej, lub jednego członka
    Prezydium Rady Głównej i pełnomocnika Rady Głównej.
2. Postanowienia §64 ust.1, mają zastosowanie do Rady Okręgu oraz Rady Klubu.
ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§65
1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Kongres,
    wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
    do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, mogą być przedmiotem Kongresu
    wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Kongresu. Do zawiadomienia
    określonego w §26 ust.4, należy załączyć projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Kongres określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz
    przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają
    zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20, poz.
  104, z późniejszymi zmianami).
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§66
Rada Główna Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na prowadzenie przez Okręg bądź Klub działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia lub takich, które zdaniem Rady Głównej mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
§67
Znowelizowany Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Krajowego Rejestru Sądowego.
Nowak Zbigniew
Przewodniczący Nadzwyczajnego Kongresu
Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej


Anna Mliczek
Sekretarz Nadzwyczajnego Kongresu
Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej